11 grudnia 2013

money, pieniądze, banknoty, dolary

Przystępując do omawiania problematyki inwestycji należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kluczowe pojęcia związane z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Podstawowym elementem, którego wyjaśnienie jest niezbędne do dalszej analizy, jest definicja inwestycji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje są to aktywa, które są w posiadaniu danej jednostki, której celem jest osiągnięcie z nich korzyści ekonomicznych. 

Korzyści te mogą zostać uzyskane poprzez: przyrost wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym także transakcji handlowych, a w szczególności te aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które są posiadane przez daną jednostkę w celu osiągnięcia korzyści, a nie są przez nią użytkowane. 

Zgodnie z terminologią GUS-u nakłady na inwestycje to nakłady, które dzieli się na nakłady rzeczowe bądź finansowe, których zamierzeniem jest wytworzenie nowych środków trwałych, ulepszenie już istniejących oraz nakłady na tak zwane pierwsze wyposażenie inwestycji. 

Zdaniem L. Kucharskiego inwestycje to nakłady, które zostały poniesione na powiększenie lub utrzymanie zasobów kapitałowych w postaci urządzeń, maszyn, zapasów oraz budynków. 

W. Rogowski badając różne definicje inwestycji wyróżnił cztery podstawowe elementy wchodzące w jej skład. Są to:
 • nakłady poniesione na inwestycje z wykorzystaniem kapitału własnego i/lub obcego
 • przyszłe korzyści, będące efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych
 • czas, czyli okres na jaki został zaangażowany kapitał oraz okres uzyskiwanych korzyści
 • ryzyko, związane z możliwością występowania odchyleń od planowanych nakładów i spodziewanych korzyści z przebiegu danej inwestycji 

Przytoczona wcześniej definicja GUS-u podaje dwie podstawowe kategorie podziału inwestycji – na inwestycje rzeczowe oraz na inwestycje finansowe (zwane także kapitałowymi ). Dodatkowo cześć autorów podaje także trzecią kategorię podziału inwestycji, jaką są inwestycje niematerialne

Inwestycje rzeczowe są to inwestycje o charakterze materialnym. Ich istotą jest przyrost lub wymiana materialnych składników majątku trwałego . Przedmiotem inwestycji rzeczowych są zazwyczaj grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu oraz inne ruchomości i nieruchomości. 

Inwestycje rzeczowe można podzielić na odtworzeniowe, modernizacyjne oraz rozwojowe. Inwestycje o charakterze odtworzeniowym to inwestycje, których celem jest zastąpienie zużytego (lub przestarzałego technologicznie) majątku trwałego nowym. Inwestycje te nie zmieniają zdolności produkcyjnych danego podmiotu. 

Celem inwestycji modernizacyjnych jest poprawa jakości świadczonych usług lub ich uzupełnienie, które wynika ze zmieniających się przepisów prawnych, potrzeb otoczenia lub nowych rozwiązań organizacyjnych itp.. 

Inwestycje rozwojowe służą polepszeniu stanu obecnego majątku, których celem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, a także poprawa atrakcyjności danego podmiotu. 

W. Rogowski dokonując podsumowania klasyfikacji różnego podziału inwestycji rzeczowych ze względu na ich cel, obok wyżej wymienionych zaznaczył, że w literaturze można spotkać się także z dodatkowym podziałem na inwestycje innowacyjne, strategiczne oraz dotyczące ustroju społecznego i interesu publicznego. 

Inwestycje finansowe mają charakter niematerialny. Ich istotą jest zakup lub obejmowanie instrumentów rynku pieniężnego oraz kapitałowego . Przedmiotem inwestycji finansowych na rynku pieniężnym są najczęściej: bony skarbowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (ang. commercial papers), certyfikaty depozytowe, weksle, czeki oraz akcepty bankowe. Rynek ten obejmuje instrumenty z terminem zapadalności do 1 roku

Natomiast na rynku kapitałowym przedmiotem inwestycji zazwyczaj są: papiery wartościowe dłużne (np. obligacje), papiery wartościowe udziałowe (np. akcje, udziały), kontrakty terminowe oraz opcje. Rynek kapitałowy jest rynkiem instrumentów z terminem zapadalności powyżej 1 roku

Inwestycje niematerialne to inwestycje, które nie pozostają bezpośrednio w związku z powstawaniem lub przyrostem majątku, czy też operacjami na rynku finansowym, a obejmują nakłady na badania i rozwój, szkolenie kadry zarządzającej, public relations czy kampanię promocyjną itp.

Powyższy tekst jest fragmentem mojej pracy dyplomowej z zakresu inwestycji. 


Autor zdjęcia: epSos.de, flickr.com

3 PRZEŚLIJ KOMENTARZ:

 1. Witam,
  Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam dopracować koncepcję oraz wdrożyć usługę elektroniczną dotyczącą zarządzania zasobami środków trwałych i wartościami niematerialnymi i prawnymi w przedsiębiorstwie. Będziemy wdzięczni za poświęcony czas!

  https://docs.google.com/forms/d/1cCFHFjfh2uJ-UBwPJmLpPZkRWGMU-hpJWQdJT-RRHH4/viewform

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam,
  Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam dopracować koncepcję oraz wdrożyć usługę elektroniczną dotyczącą optymalizacji procesów przejęć i fuzji na rynku transakcji kapitałowych. Będziemy wdzięczni za poświęcony czas!

  https://docs.google.com/forms/d/1GixdQ3RCWTGaXoGE05CBv-hRQFN1YpCAwWE51M5q-fA/viewform

  OdpowiedzUsuń
 3. Całkiem przystępny poradnik. Ciekawi mnie tylko jak sądy interpretują inwestycje niematerialne i co jeszcze można tam wrzucić.

  OdpowiedzUsuń

PAMIĘTAJ! Komentarze wulgarne, reklamowe i niezwiązane z tematem wpisu będą usuwane! Podpisuj się przynajmniej imieniem lub pseudonimem, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź!